STÄNGT FÖR SOMMAREN!
VI ÖPPNAR IGEN FRAMÅT HÖSTEN

Privacy Policy - Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 27 sept 2021

Jalapeno.nu ( "oss", "vi" eller "vår") driver htpp://jalapeno.nu webbplats ( "Tjänsten").

Denna sida informerar om vår policy när det gäller insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår service.
Se även GDPR (dataskyddsförordningen) - Cookies

Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon utom som beskrivs i denna integritetspolicy.
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten.
Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy.
Om inget annat anges i denna sekretesspolicy, termer som används i denna sekretesspolicy har samma betydelse som i våra användarvillkor, tillgängliga på htpp: //jalapeno.nu

Insamling och användning
När du använder vår service, kan vi be dig att förse oss med viss personlig information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig.
Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsat till, din e-postadress, namn, telefonnummer, postadress ( "personuppgifter").

Loggning av Data
Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår service ( "loggdata").
Denna loggdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol ( "IP") adress, typ av webbläsare, webbläsarversion, sidorna i vår service som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som tillbringas på dessa sidor och andra statistik.
Dessutom kan vi använda tredjepartstjänster som Google Analytics som samlar in, övervaka och analysera denna typ av information i syfte att öka vår service funktionalitet.
Dessa utomstående tjänsteleverantörer har sina egna sekretesspolicy som handlar om hur de använder sådan information.

Cookies
Cookies är filer med liten mängd data, som kan innefatta en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på datorns hårddisk.
Vi använder "cookies" för att samla in information.
Du kan instruera din webbläsare att neka alla cookies eller visar när en cookie skickas, men om du inte accepterar cookies, kan du inte att kunna använda vissa delar av vår service.

Tjänsteleverantörer
Vi kan använda utomstående företag och privatpersoner för att underlätta vår service, för att tillhandahålla tjänsten på våra vägnar, att utföra service-relaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.
Dessa tredje parter har tillgång till din personliga information endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda den för något annat ändamål.

Säkerhet.
Säkerheten för din personliga information är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet, eller metod för elektronisk lagring är 100% säker.
Samtidigt som vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara sätt att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Länkar till andra webbplatser
Vår service kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje part länken kommer du att hänvisas till den tredje parts webbplats. Vi råder dig att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.
Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehåll, integritet eller praxis tredjepartssajter eller tjänster använder.

Barns integritet
Vår service vänder sig inte till någon under 16 års ålder ( "Barn").
Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16.
Om du är en förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har försett oss med personlig information, vänligen kontakta oss.
Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från en barn under 13 år utan kontroll av föräldrarnas medgivande kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar.

Radera dina uppgifter från Facebooks login-app
Om du vill radera dina uppgifter från jalapeno.nu log in app kan du följa dessa instruktioner.

  1. Gå till inställningarna för ditt Facebook-konto under "inställningar och sekretess". Klick  på ”Inställningar.“.
  2. Fortsätt till  ”Appar och webplatser” därt du hittar alla dina Facebook-appar.
  3. Markera appen jalapeno.nu.
  4. Klicka på "Radera" för att ta bort inloggningsappen för jalapeno.nu.

Radera ditt konto och alla dina kunduppgifter
För att helt radera ditt konto och alla dina uppgifter kan du skicka en begäran om detta till jalapeno@jalapeno.nu.
Du måste skicka denna begäran från emailkontot som är knutet till ditt konto hos jalapeno.nu.
När kontot är raderat får du en emailbekräftelse med email.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicy på denna sida.
Du uppmanas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.
Kontakta oss
Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Privacy Policy

Last updated: sept 27, 2021

Jalapeno.nu ("us", "we", or "our") operates the htpp://jalapeno.nu website (the "Service").

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information when you use our Service.
We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.
We use your Personal Information for providing and improving the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible at htpp://jalapeno.nu

Information Collection And Use
While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to, your email address, name, phone number, postal address ("Personal Information").

Log Data
We may also collect information that your browser sends whenever you visit our Service ("Log Data"). This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.
In addition, we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and analyze this type of information in order to increase our Service's functionality. These third party service providers have their own privacy policies addressing how they use such information.

Cookies
Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.
We use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Service Providers
We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.
These third parties have access to your Personal Information only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Security
The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Links To Other Sites
Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.
We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children's Privacy
Our Service does not address anyone under the age of 16 ("Children").
We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 16. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Information, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Information from a children under age 16 without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Delate the login-app from Facebook
If you want to delete your activities for jalapeno.nu Facebook app, you can remove your activities by the following instructions.

  1. Go to Your Facebook Account’s Setting & Privacy. Click ” Setting “.
  2. Then, go to ” Apps and Websites” and you will see all of your Apps activities.
  3. Select the option box of jalapeno.nu.
  4. Click ” Remove” button.

To totally delate your account and all of your data
Email a request for account deletion to jalapeno@jalapeno.nu.
You must send this request from the same email that is linked to your account for jalapeno.nu.
You will get a confirmation email when your account is delated

Changes To This Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.
You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us
If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

 

To Top